Perceel kopen in Suriname

Als u in de (nabije) toekomst een huis wil bouwen in Suriname heeft u een stuk grond nodig, een kavel. In Suriname worden aaneengesloten kavels verkocht als percelen. Een perceel is een stuk grond waarvoor één rechtsorde geldt, dat wil zeggen dezelfde eigenaar en hetzelfde eigendomsrecht.Heeft iemand een stuk grond waarvoor hij voor een deel een ander eigendomsrecht heeft, bijvoorbeeld eigendom over het ene deel en erfpacht over van het andere deel, dan zijn dat twee percelen.

In Suriname worden percelen geregistreerd bij het hypotheekkantoor. Een perceel heeft een uniek kenmerk, bestaande uit een perceelnummer en aanduiding op de perceelkaart.

Eigendomsvormen

Voor percelen, met of zonder huizen erop, zijn er in Suriname 2 verschillende eigendomsvormen. Eigendom en Domeingrond. Domeingrond wordt vervolgens onderverdeeld in erfpacht (voor 1982) en grondhuur (na 1982) elk met hun eigen kenmerken.

Eigendom

U bent eigenaar van door u aangeschafte grond. U bent niet gebonden aan bestemmingsplannen voor de grond en hoeft ook geen toestemming te vragen aan de overheid voor het (ver)kopen van de grond. Wanneer u een eigendomsperceel in Suriname koopt, moet deze eerst getaxeerd worden. U betaalt namelijk overdrachtsbelasting over de taxatiewaarde.

Erfpacht

Erfpacht is een eigendomsvorm die tot 1982 door de Surinaamse staat werd uitgegeven voor een periode van 75 jaar. De staat verschaft u door het vergeven van erfpacht het zakelijk recht om de grond te gebruiken voor het doel waarvoor het wordt afgestaan middels een beschikking aan de pachter. Dit betekent dat je met de grond hetzelfde kunt doen als met eigendomsgrond maar dat in het geval van erfpacht u gebonden bent aan de hiervoor geldende beschikkingsvoorwaarden/bestemmingsplan.

Grondhuur

Grondhuur is net als erfpacht een zakelijk recht op domeingrond. Toen erfpacht in 1982 werd afgeschaft is grondhuur daarvoor in de plaats gekomen. Mensen die nu nog een perceel bezitten dat voor 1982 is uitgegeven op basis van erfpacht moeten een verzoek indienen bij de staat tot omzetting in grondhuur voordat dat recht vervalt. Grondhuur wordt uitgegeven voor een periode van 40 jaar.

Domeingronden

Percelen in eigendom en percelen op basis van domeingrond kunnen beide bezwaard worden met een hypotheek. Bij verkoop moeten (!) de rechten van grondhuur en erfpacht overgeschreven worden in de registers op het hypotheekkantoor.

Een verschil tussen het verhandelen van eigendomspercelen en domeingrond is het verschil tussen de momenten van werkelijke ‘koop’ en de ‘levering’.

Zoals gezegd kan grondhuur pas op uw naam overgeschreven worden in de hypotheekregisters nadat de Surinaams staat toestemming heeft gegeven. De procedure hiervoor begint met een verzoekschrift bij de dienst der domeinen en moet worden voorzien van een positief advies van de dienst Grondinspectie en de Distikstcommissaris. Het tijdstip van koop en levering is bij grondhuur dus niet gelijktijdig. Meestal betaalt men daarom de volledige koopsom en vraagt dan aan de verkoper om een onherroepelijke last en volmacht om tav dat perceel te kunnen handelen (notariële volmacht).

In de tussentijd kan u het terrein niet bij een bank bezwaren op uw eigen naam (hypotheek aanvragen). Als tussenoplossing kunt u wel een notariële machtiging van de ‘oude’ eigenaar krijgen. Hiermij heeft u het recht om het terrein te bezwaren met uw schulden.

Dit proces moet vanuit de kopende partij worden geleid. Su Housing begeleidt u uiteraard bij dit traject.

Notaris

Het overdragen van percelen in Suriname na (ver)koop geschiedt notarieel. Dit omdat het een belangrijke stap is waar vaak grote sommen geld met gemoeid zijn. U zal als koper dus rekening moeten houden met aanvullende kosten. De kosten bij het aanschaffen van een perceel liggen rond de 10-12% en is als volgt opgebouwd:

- Overdrachtsbelasting (7% van de taxatiewaarde)

- Notariskosten (3% van de taxatiewaarde)

- Overige kosten kunnen bestaan uit taxatiekosten (als er nog geen taxatierapport is) en administratiekosten.

Zoals te zien is, betaalt u de kosten als percentage over het rekenvoorbeeld: Taxatiewaarde perceel: €50.000, uiteindelijke aankoopbedrag perceel: €30.000. U betaalt dan overdrachtsbelasting en notariskosten over €50.000

Bekijk ons volledig percelen aanbod